Two Residences In Xirokampos – Messenia

Two Residences In Xirokampos – Messenia

LOCATION:

Xirokampos
Messenia

DESIGN TEAM:

E. Liakopoulou
K. Gotsis

DESIGN YEAR:
2022
AREA:
145 + 145
m2
AREA: